Raport Roczny 2019

03

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Narzędzia

Tabela. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnymw tysiącach złotych Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny RAZEM
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2019 r.
(sprawozdanie zatwierdzone)
252 503 251 258 660 923 298 769 1 463 453 3 096 1 466 549
Korekty - - - 10 988 10 988 179 11 167
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2019 r.
(sprawozdanie po przekształceniach)
252 503 251 258 660 923 309 757 1 474 441 3 275 1 477 716
Zysk netto - - - 82 917 82 917 910 83 827
Inne całkowite dochody - - - - 684 - 684 - - 684
Całkowite dochody - - - 82 233 82 233 910 83 143
Transakcje z właścicielami:
Przeznaczenie zysków na zasilenie pozostałych kapitałów rezerwowych - - 77 036 - 77 036 - - -
Inne - - - 194 194 - 194
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2019 r. 252 503 251 258 737 959 315 148 1 556 868 4 185 1 561 053
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2018 r.
(sprawozdanie zatwierdzone)
252 503 251 258 599 814 388 850 1 492 425 4 162 1 496 587
Korekty - - - 15 340 15 340 249 15 589
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2018 r.
(sprawozdanie po przekształceniach)
252 503 251 258 599 814 404 190 1 507 765 4 411 1 512 176
Zysk netto - - - 7 577 7 577 - 729 6 848
Inne całkowite dochody - - - - 671 - 671 - - 671
Całkowite dochody - - - 6 906 6 906 - 729 6 177
Transakcje z właścicielami:
Dywidenda wypłacona lub należna akcjonariuszom - - - - 40 230 - 40 230 - 407 - 40 637
Przeznaczenie zysków na zasilenie kapitałów własnych - - 61 109 - 61 109 - - -
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2018 r.
(sprawozdanie po przekształceniach)
252 503 251 258 660 923 309 757 1 474 441 3 275 1 477 716